Overslaan en naar de inhoud gaan

ARTIKEL 1 :
De goederen reizen op risico van de koper en op zijn kosten. Terugzending van de goederen dient vrachtvrij te geschieden.

ARTIKEL 2 :
De leveringen dienen bij hun afname of bij hun aankomst onmiddellijk te worden gecontroleerd. Elke latere reclamatie is niet meer ontvankelijk. Opmerkingen omtrent verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden gedaan binnen de acht dagen na ontvangst der factuur.

ARTIKEL 3 :
De verkoper kan de uitvoering van een bestelling vooralsnog weigeren zo een vorige levering niet is betaald.

ARTIKEL 4 :
De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren of de leveringsdatum te verschuiven, o.m. brandramp, overstroming, ziekte-epidemie onder de arbeiders, staking in het bedrijf zelf of in deze waarvan de werking van het bedrijf afhangt, belangrijke breuk aan machines, enz.

ARTIKEL 5 :
Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Roeselare tenzij een speciale vervaldag werd overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de koper onmiddellijk een intrest van 12% verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval ook behoudt de verkoper zich het recht voor alle verdere leveringen te schorsen of eventueel betaling bij de aflevering te vorderen.

ARTIKEL 6 :
Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, postontvangkaarten, bank- en discontokosten, zijn ten laste van de koper. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen wordt na vergeef se ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van € 150 en een maximum van € 1.488 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

ARTIKEL 7 :
Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn alleen de Rechtbanken te Kortrijk of het Vredegerecht te Roeselare bevoegd. Alleen de Belgische Wetten zijn toepasselijk. Het aanbieden van wissels vernietigt noch verandert deze bepaling.

ARTIKEL 8 :
Andersluidende verkoopsvoorwaarden worden niet aanvaard.

ARTIKEL 9 :
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs. Dit in uitdrukkelijke afwijking van Art. 1583 B.W.